Algemene voorwaarden Lokke Interieurstyling - Opdrachtgever


Algemeen: Deze voorwaarden zijn van toepassing in de verhouding tussen opdrachtgever en
interieurstylist onder nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever.


Artikel 1 . Definties


1.1 Om misverstanden te voorkomen zijn hieronder, voor opdrachten uitgevoerd door eenmanszaak
ingeschreven bij de KVK onder nummer 71858334 Lokke Interieurstyling, gevestigd te ‘s
Hertogenbosch (hierna te noemen LIS), de Algemene Voorwaarden van LIS opgenomen.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan LIS heeft verleend.
1.3 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en LIS tot stand is gekomen.
1.4 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de
opdrachtgever beoogt.
1.5 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door LIS.
1.6 Werk: LIS die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden
verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies.
1.7 Deze algemene voorwaarden worden naar behoeven Disclaimer genoemd op de site, in deze
Algemene voorwaarden en door de werknemer(s) van LIS.


Artikel 2. Algemeen


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen die de
opdrachtgever sluit met LIS. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en LIS.
2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. LIS en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie
beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.5 LIS heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website op elk gewenst
moment en naar behoeven te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de
voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.


Artikel 3. Offertes en opdracht overeenkomsten


3.1 De door LIS opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord
worden herroepen.
3.2 Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door LIS schriftelijk (mail) bevestigd
en door de opdrachtgever voor akkoord schriftelijk (mail) bevestigd.
3.3 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via
email door LIS zijn bevestigd.
3.4 De door LIS opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten,
tenzij anders vermeld.
3.5 Een offerte is maximaal 14 dagen geldig of tijdens de intake anders overeengekomen door tussen LIS en opdrachtgever.
3.6 De prijzen in de offertes zijn exclusief 21% BTW en op de prijzen op de site zijn exclusief 21%
BTW, zoals door LIS aangegeven.
3.7 LIS kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerteprijs, of een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.8 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht LIS niet tot het verrichten van een deel van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.9 De opdrachtgever heeft zelf de verantwoordelijkheid om de Disclaimer bij LIS te raadplegen. Deze
mogelijkheid wordt door LIS duidelijk geboden middels een openbaar toegangkelijke link op de site. Het niet raadplegen van de Disclaimer door opdrachtgever geeft opdrachtgever geen recht op onttrekking aan de algemene
voorwaarden. Ook indien de opdrachtgever de algemene voorwaarden (Disclaimer) niet heeft
geraadpleegd blijven deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht op de overeenkomst tussen LIS en
opdrachtgever.
3.10 LIS heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële opdrachtgever te
weigeren.
3.11 Op alle overeenkomsten gesloten met FI&S is het Nederlands Recht van toepassing.


Artikel 4. De opdracht / betalingstermijn / betalingsverplichting


4.1 LIS doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. LIS kan niet aansprakelijk
zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit
de opdracht (het advies of het ontwerp) (door derden) wordt uitgevoerd. Ook in dat geval dient de
overeengekomen vergoeding tijdig (volgens de aangegeven termijn in de factuur) te worden voldaan.
Wanneer opdrachtgever besluit het Advies of Ontwerp (om welke reden dan ook) niet uit te voeren
dient de afgesproken vergoeding eveneens volledig (en binnen de gestelde termijn in de factuur)
volledig te worden voldaan.
4.1a LIS behoudt zich het recht voor de betalingstermijn vast te stellen op 7 dagen vanaf de
oorspronkelijke, eerste factuurdatum. Wanneer deze termijn door opdrachtgever wordt
overschreden, om welke reden dan ook, dan is LIS gerechtigd 2 maal op een door LIS gekozen
moment een herinnering naar opdrachtgever te versturen, zonder bijkomende kosten. Na deze twee
herinneringsfacturen is LIS gerechtigd bij de derde herinnering de uiterste betaaltermijn te bepalen en extra kosten in rekening te brengen aan opdrachtgever. De aankondiging van deze extra kosten en uiterste betaaltermijn zal door LIS duidelijk worden vermeld in de tweede herinneringsfactuur en/of begeleidend bericht aan opdrachtgever. Deze extra kosten zullen bestaan uit €90,- (excl. btw) per opdracht, per opvolgende herinneringsfactuur, elke 14 dagen. Indien betaling door opdrachtgever onverhoopt uitblijft dan zal LIS na max. 3 opvolgende herinneringen een derde (incasso)partij inschakelen. Alle bijkomende kosten daaromtrent zullen worden doorberekend aan opdrachtgever.
4.2 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen
aan LIS onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te
bespreken. Lijdt LIS hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. LIS
is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken. Na de oplevering van het ontwerp is het niet meer mogelijk voor opdrachtgever de opdracht teannuleren. 
4.3 De opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het
door LIS gegeven advies (ontwerp). Het door LIS gemaakte ontwerp is een indicatie advies, d.w.z. dat
de keuze voor accessoires, kleuren, materialen en meubels afkomstig zijn uit een 3-d programma en
dat de uiteindelijke keuze door opdrachtgever een soortgelijk item (of een deel van soortgelijke
items) kan zijn, indien het gekozene niet (meer) in de winkels/internet te koop is. 90% van alle
aanwezige items van het ontwerpprogramma bevat items die in de winkels/internet te koop zijn. LIS
zal in het ontwerp altijd zorgdragen voor een kloppend geheel dat door opdrachtgever eenvoudig
met soortgelijke keuzes te behalen is. Indien opdrachtgever van het geheel wil afwijken is dit een
eigen keuze en behoudt opdrachtgever te allen tijde de plicht tot tijdig voldoen van de
betalingsverplichting.
4.3a LIS behoudt zich het recht voor om het ontwerp te maken aan de hand van indicatie items,
kleuren, materialen en accessoires. Voor gedetailleerde inkoopadviezen, gedetaileerd maatwerk, voor

interieuritems en materiaal- en kleur ideeën wordt door LIS een eerste opzet gedaan in het ontwerp evt. d.m.v. extra
bijlagen. LIS is vrij om te bepalen hoe groot en uitgebreid deze eerste opzet is en zal dit naar alle
redelijkheid toepassen en steeds de noodzakelijkheid hiervan voor het eindresultaat in acht nemen.
Verdere overzichten van specifieke aankopen kunnen in overleg tussen LIS en opdrachtgever worden
aangeboden middels een Shopping List. Bijkomende kosten (zie site: tarieven) zijn voor
opdrachtgever.
4.3b Indien opdrachtgever aanpassingen wil op het ontwerp dan kan dit bij de eerste bespreking op
locatie door opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. LIS kan opdrachtgever hierin tegemoet komen,
echter zonder dat LIS hiertoe verplicht is, echter hierin zal in alle redelijkheid overeenkomst worden
nagestreefd. Deze aanpassingen geven opdrachtgever nooit het recht om de betalingsverplichting op
te schorten of te verzaken. LIS behoudt zich het recht om spoedig na de eerste bespreking van het
ontwerp op locatie de factuur te verzenden, ongeacht of er is besloten voor aanpassingen op het
ontwerp. Wanneer opdrachtgever aanpassingen wenst kan LIS dit weigeren zonder dat de
betalingsverplichting van opdrachtgever kan komen te vervallen of kan worden opgeschort. LIS zal
vooraf aangeven in welke richting het ontwerp tot stand zal komen. LIS zal bij evt verzoeken tot
aanpassingen in het ontwerp zoveel mogelijk beslissen uit redelijk oogpunt. LIS behoudt zich het recht voor om per opdracht te bepalen welke aanpassingen onder 'service zonder vergoeding' vallen en welke aanpassingen 'meerwerk tegen een vergoeding' betreffen. Een voorstel tot aanpassingen is 3 werkdagen geldig. Na verloop van deze 3 dagen kan opdrachtgever geen aanspraak meer maken op het aanpassingsvoorstel van LIS.
4.4 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van LIS vertrouwelijk te behandelen, voor zover
de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
4.5 LIS is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.


Artikel 5. persoonsgegevens


5.1 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klantensysteem van LIS opgeslagen
om opdrachten te verwerken. LIS geeft nooit persoonsgegevens aan derden en zal er alles aan doen
om te voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen vallen van derden. LIS hanteert bij het gebruik
van persoonlijke gegevens van de opdrachtgever de desbetreffende wetgeving.


Artikel 6. Prijzen en betaling


6.1 LIS heeft voor de uitvoering van de Opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een
vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Partijen maken afspraken over de vergoeding van
gemaakte bijkomende kosten zoals reiskosten en printkosten. Betaling van de factuur dient te
gebeuren binnen 8 dagen na factuurdatum.
6.2 De vastgestelde prijzen zijn  exclusief 21% BTW (zoals duidelijk vermeld op de site,
offerte, factuur) maar inclusief evt reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en
administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
6.3 LIS berekent geen voorrijkosten binnen een straal van 25 km vanaf Den Bosch. De voorrijkosten
vanaf 25 km van Den Bosch neemt LIS 50% van de kilometerkosten en de reisuren voor haar
rekening.
6.4 LIS mag van Opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat ze begint aan de
uitvoering van de Opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 25% van het honorarium.
LIS mag, indien van toepassing, na afronding van onderdelen van een Opdracht een factuur sturen.
De hoogte van het bedrag wordt overlegd met de Opdrachtgever.
6.5 Het is aan de Opdrachtgever om LIS te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die
nodig is om de Opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien LIS extra werkzaamheden moet uitvoeren
omdat Opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/ materialen ter beschikking te
stellen, dan zal LIS de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de
gebruikelijke tarieven.
6.6 LIS kan overgaan tot het inschakelen van een derde partij voor uitvoering van het Advies of
Ontwerp. De rol van LIS zal zijn om samen met de derde partij het ontwerp uit te voeren. LIS zal bij
de uitvoering de coördinerende partij vervullen. LIS sluit geen overeenkomsten namens de
Opdrachtgever met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. LIS kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de producten die ter
beschikking zijn gesteld en door de werkzaamheden door deze derde partijen. LIS zal vooraf een
passende offerte maken voor opdrachtgever m.b.t. de uitvoering van het ontwerp. LIS zal
aanpassingen op de offerte tijdig kenbaar maken aan opdrachtgever en in overleg beslissen over het
vervolg.


Artikel 7. Eigendom- en auteursrechten


7.1 Op alle producten van LIS rust een eigendomsvoorbehoud, ook nadat de bestelling volledig
betaald is.
7.2 LIS heeft het recht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt project
foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Tevens heeft LIS geen toestemming nodig van de
opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het project
tonen. De foto’s kunnen als voorbeeld van styling en ontwerp gebruikt worden op sociale media, de
site van LIS en overige openbare publicatietools.
7.3 In het kader van de opdracht door LIS tot stand gebrachte documenten en foto’s worden
eveneens eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen
tegenover LIS heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de
wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.
7.4 Aan tekeningen gemaakt door LIS kunnen geen rechten ontleend worden. LIS is geen architect of
bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren
en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.
7.5 Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (oa. merkrechten,
auteursrechten en modelrechten, auteursrechten op texten en afbeeldingen op de site van LIS) komen toe aan LIS. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht.
Opdrachtgever zal het Advies of Ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de
toestemming van LIS, tenzij partijen anders overeenkomen.


Artikel 8. Klachten


8.1 Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van LIS dienen zo spoedig
mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk
aan LIS te worden medegedeeld.
8.2 Indien LIS de klacht gegrond acht, zal LIS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen gekomen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid


9.1 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen
worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever.
9.2 LIS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. De opdrachtgever blijft altijd zelf
aansprakelijk voor keuze en toepassing van advies, materialen en producten, die door LIS tijdens het
advies is geadviseerd.
9.3 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen,
door derden worden vervuld, is LIS voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet
aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
9.4 LIS is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder
gevolgschade en bedrijfsschade.
9.5 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het
constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan LIS kenbaar is gemaakt.
9.6 LIS is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.


Artikel 10. Overmacht


10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of
tijdelijk verhindert, en die niet aan LIS kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven
waarmee LIS overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen,
niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat LIS geestelijk of lichamelijk
verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
10.2 LIS en de opdrachtgever dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmacht toestand op de
hoogte te stellen, en in gezamenlijk overleg zoeken naar een in die specifieke situatie een passende
oplossing.


Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst


11.1 De vorderingen van LIS op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
1. Na het sluiten van de overeenkomst aan LIS ter kennis genomen omstandigheden geven LIS goede
grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
2. Indien LIS de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te
stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de genoemde gevallen is LIS bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te
schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van LIS
schadevergoeding te vorderen.


Artikel 12. Diversen


12.1 De algemene voorwaarden van LIS zijn opvraagbaar middels een link op www.lokkeinterieurstyling.nl
12.2 De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 15-08-2012 en uitsluitend van
toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.
12.3 De opdrachtgever krijgt de algemene voorwaarden van LIS bij de offerte/opdrachtbevestiging
op aanvraag meegestuurd.
12.4 De opdrachtgever dient zelf de aanwezigheid en aanvraag van de Disclaimer op de site te
raadplegen. LIS is niet verantwoordelijk voor het raadplegen van opdrachtgever van de Disclaimer.
12.5 LIS raadpleegt desalniettemin opdrachtgever bij de eerste ontmoeting over de disclaimer,
vermeld op de site.


Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen beslechting


13.1 Op de overeenkomst tussen LIS en de opdrachtgever is het Nederlandse Recht van toepassing.
De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen LIS en de opdrachtgever is de bevoegde
rechter in het arrondissement waar LIS is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter
keuze van LIS
13.2 Partijen hebben zicht tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten voordat ze een beroep zullen doen op de rechter.